Nieszpory NiedzielneNieszpory są liturgiczną modlitwą Kościoła
i sprawuje się je na styku dnia i nocy.
Ich główną część stanowi śpiew psalmów.
W polskiej religijności przez długie lata funkcjonowały 'Nieszpory Niedzielne'
w tłumaczeniu Franciszka Karpińskiego z XVIII w.
Śpiewano je zgodnie z przedsoborową liturgią.
Składały się więc z pięciu,
a nie jak obecnie trzech, psalmów
a hymn śpiewno dopiero po czytaniu
zwanym wtedy kapitulum.
Melodie prezentowane poniżej pochodzą
z Niedźwiedzia k. Krakowa
i są rekonstrukcją dokonaną przeze mnie
w oparciu o współpracę
z panią Heleną Kłosińską, ostanią 'kantorką' w tej parafii.BOŻE, WEJRZYJ

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak od początku była, tak i ninie
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.
Alleluja.


PSALM 110

Posłuchaj

1. Rzekł Pan do Pana mego łaskawym swym głosem,
Siądź mi przy boku prawym.

2. Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi,
dam za podnóżek pod Twoje nogi.

3. Berło Twej mocy wydam z Syjonu,
świat cały padnie u Twego tronu.

4. A Ty używać będziesz praw swoich,
wśród nieprzyjaciół panując Twoich.

5. Skoro rozpoczniesz Twe panowanie,
przy Tobie lud Twój w jasności stanie.

6. Nim jeszcze zorzy świecić kazałem,
Ciebie z wnętrzności moich wydałem.

7. Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa,
danego nigdy nie cofnie słowa.

8. Ty jesteś kapłan do końca wieka,
według obrządku Melchizedeka.

9. Przy Twej prawicy Pan jest nad pany,
w dzień gniewu swego zetrze tyrany.

10. Sąd swój rozciągnie po całym świecie,
i nieposłuszne narody zgniecie.

11. Pyszną na ziemi głowę poniży,
która mu Jego chwale ubliży.

12. Z mętnej po drodze pić będzie rzeki,
dlatego głowę wzniesie na wieki.

13. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

14. Jak od początku była, tak i ninie,
i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.


PSALM 111

Posłuchaj

1. Całym Cię sercem chwalić będę, Panie,
Gdzie rada mędrców, gdzie cały zbór stanie.

2. Wielkość niezmierna dzieł Boga Jakuba,
którymi władnie, jak Mu się podoba.

3. Co pocznie, wszystko pełne jest zacności,
pełne uwielbień. Wiek sprawiedliwości.

4. Jego nie przetrwa żaden, a na ziemi
wieczną pamiątkę sprawi cudy swymi.

5. Pan dobrotliwy, Pan to miłosierny;
karmi i hojnie bogaci lud wierny.

6. Stateczny w słowie, co raz postanowił,
wiecznymi czasy tego nie odmówił.

7. Moc swą okazał, gdy wygnał pogany,
a ten kraj synom Izraela dany.

8. Sprawy rąk Jego prawdą miarkowane,
a zaś słusznością prawa prostowane.

9. Te się na wieki żadnych lat nie boją,
bo na słuszności i na prawdzie stoją.

10. Pan sługi Swoje z niewoli wybawił
i dla nich wieczny testament zostawił.

11 Imię ma straszne i pełne świętości,
a bojaźń Boża początkiem mądrości.

12. Ci, co z niej biorą wzór życia na ziemi,
będą od wszystkich wiecznie chwalonymi.

13. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

14. Jak od początku była, tak i ninie,
i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.


PSALM 112

Posłuchaj

1. Szczęśliwy i nie zna kaźni,
Kto w Pańskiej żyje bojaźni.

2. Najmilsza jemu jest droga,
iść według przykazań Boga.

3. Krew jego zacna na ziemi
porówna zawżdy z możnymi.

4. Ród się cnotliwych rozpleni,
i będą błogosławieni.

5. Dom jego będzie obfity,
w zbiory i trwałe zaszczyty.

6. A cześć poczciwego człeka,
pójdzie od wieka do wieka.

7. Niechaj noc zaćmi mgły swymi,
światło jest nad cnotliwymi.

8. Zawsze im Pan jest życzliwy,
litośny i sprawiedliwy.

9. Człek miły pełen wesela,
gdy drugim z swego udziela.

10. W słowie się swoim tak rządzi,
że co wyrzecze, nie zbłądzi.

11. Ludzka pamięć jego sprawy
uwieczni: Był to mą prawy.

12. I zły go język nie trwoży,
bezpieczny w nadziei Bożej.

13. Stateczność jego cnej duszy
żadną się rzeczą nie wzruszy.

14. Wydoła złej chwili snadnie,
a nieprzyjaciel upadnie.

15. Rozsypał swoje szczodroty
Na wdowy, biedne sieroty.

16. Przeto uczynnością słynie,
i chwała Jego nie zginie.

17. Zły, na to patrząc, boleje,
zgrzyta, z zazdrości sinieje.

18. Taki, co w głowie uradzi,
do skutku nie doprowadzi.

19. Chwała Ojcu i Synowi,
oraz Świętemu Duchowi.

20. Jak na początku tak i ninie,
i na wieki niechaj słynie.


PSALM 113

Posłuchaj

1. Chwalcie o dziatki Najwyższego Pana,
Niech Mu jednemu cześć będzie śpiewana,

2. Niech Imię Pańskie przebłogosławione,
Na wszystkie wieki będzie pochwalone.

3. Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada,
Niechaj świat Boską chwałę opowiada.

4. Pan ma narody wszystkie pod nogami,
Jego się chwała wznosi nad gwiazdami.

5. I któż się z Panem tym porówna - który
Wysoko siedząc, z swej niebieskiej góry

6. I co na niebie i co jest na ziemi,
Oczyma widzi nieuchronionymi.

7. On ubogiego z nędzy wyprowadzi,
I z książętami na krześle posadzi.

8. On niesie radość dla niepłodnej matki,
Miłe w jej domu rozmnażając dziatki.

9. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

10. Jak od początku była tak i ninie,
I na wieki niechaj zawsze słynie.


PSALM 117

Posłuchaj

1. Boga naszego, chwalcie wszystkie ziemie,
Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię.

Bo litość Jego nad nami stwierdzona,
A prawda Pańska wiecznie uiszczona.

2. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemy,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,

Jak od początku była tak i ninie,
I na wieki niechaj zawsze słynie


HYMN

Posłuchaj

1. Już słońce schodzi ogniste;
Ty Jedność Światło wieczyste,
W sercach naszych, Trójco Święta
Rozlej miłość niepojętą.

2. Ciebie my z rana wielbimy,
Ciebie wieczorem prosimy,
racz to sprawić, byśmy Ciebie
z świętymi chwalili w niebie.

3. Ojcu razem i Synowi,
Świętemu także Duchowi,
jak była, tak niechaj wszędzie,
wieczna chwała zawsze będzie. Amen


KANTYK NAJŚW. MARYI PANNY - MAGNIFIKAT

Posłuchaj

1. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego,
Chwal Boga, Stworzyciela, tak bardzo dobrego.

2. Bóg mój zbawienie moje jedyna otucha,
Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha

3. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę,
łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.

4. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą,
odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.

5. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego,
którego moc przedziwna, święte imię Jego.

6. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki,
bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.

7. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych,
rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.

8. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne,
wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.

9. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył,
bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.

10. Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego,
wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.

11. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym:
Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.

12. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu,
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

13. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie,
teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.


Antyfony do Najświętszej Maryi Panny zostaną umieszczone w późniejszym terminie.


do góry